Πολιτική Ποιότητας

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία RAMOS AE με στρατηγικό προσανατολισμό  την ανάπτυξη της στον τομέα της εισαγωγής, εξαγωγής και εμπορίας ειδών ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών ειδών, ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών, επίπλων, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, υπηρεσιών πληροφορικής, εκτυπώσεων, ειδικών κατασκευών και συναφών προϊόντων και παροχής σχετικών υπηρεσιών, αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων  ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007. Το Σύστημα αυτό λειτουργεί με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της,  και τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η προσέγγιση της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία αποτελούν συνεχείς και αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της εταιρείας στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Βασικό κίνητρο αποτελεί:

 • η αναζήτηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας.
 • η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πληρέστερη διεκπεραίωση των εργασιών και κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών.
 • η δημιουργία ενός «καναλιού» εξωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η σαφής αποτύπωση των απαιτήσεων τρίτων και η σαφής δήλωση από την πλευρά της εταιρείας του τρόπου κάλυψής τους και αφετέρου η προστασία του περιβάλλοντος και του πελάτη.
 • η εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • η συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων,  με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των  αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.
 • η διασφάλιση της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της, των συνεργατών της, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού.

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για την ποιότητα, την γενική αναπτυξιακή της πορεία, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της εταιρείας και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της.

Η εταιρεία δεσμεύεται για :

 • την συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία καθώς και των άλλων νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της.
 • την διασφάλιση της εκτέλεσης των λειτουργιών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης
 • τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών παρόχων και των ενδιαφερόμενων μερών.
 • την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από βλαπτική μεταβολή και υποβάθμιση που προκαλείται από τις λειτουργίες της εταιρείας μας
 • την προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, τη βιώσιμη χρήση πόρων, τον περιορισμό της επίδρασης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
 • την ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της και για την αύξηση των προς ανακύκλωση υλικών, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση.
 • την διασφάλιση της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της, των συνεργατών της, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού και την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
 • την συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στον τομέα λειτουργίας του, προκειμένου να επιτευχθούν οι  περιβαλλοντικοί στόχοι, να  αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος, να διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι και να εξασφαλισθεί η βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των πάσης φύσεως στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών  αλλά και περιουσίας που δύναται να περιέλθουν σε γνώση της κατά την συνεργασία της με τους πελάτες, την διαχείριση τους αποκλειστικά από αρμόδια άτομα και βάσει δεοντολογίας την μη κοινοποίηση τους σε τρίτα μέρη για κανένα λόγο.
 • τη συνεχή προσπάθεια παραγωγής, εμπορίας και τοποθέτησης ποιοτικών προϊόντων με τελικό στόχο την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
 • τη συστηματική ενημέρωση της επιχείρησης στις εξελίξεις του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η που αφορούν τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας.
 • την ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές της καθώς και η διεύρυνση της κάλυψης της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.
 • τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων  υπηρεσιών όσο και των συνθηκών εργασίας, του τρόπου αντιμετώπισης του περιβάλλοντος καθώς και του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών.
 • την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
 • την τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε  να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • την παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο (ανθρώπινων – υλικών – οικονομικών) που θα συμβάλλουν στην συνεχή βελτίωσή του Συστήματος.

Η Διοίκηση της RAMOSAE σε συνεργασία με τα στελέχη της εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Πληροφορίες του Συστήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, γνωστοποιούνται και είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλες τις λειτουργίες της.

Επιπροσθέτως ζητά από τους εξωτερικούς παρόχους,  αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος να ενστερνίζονται τις αρχές της, καθοδηγώντας τους να λειτουργούν σύμφωνα με αυτές.

Τέλος, αυτή η πολιτική είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των προμηθευτών,  και προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.